Jarmark REGIONALNY w Budach – REGULAMIN

 

1 – Definicje
1. Jarmark Regionalny w Budach, zwany dalej Jarmarkiem, jest imprezą kulturalną, mającą na celu wspieranie twórców, rękodzielników, lokalnych przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów reprezentujących Roztocze.
2. Organizatorem Jarmarku Regionalnego, zwanym dalej Organizatorem, jest właściciel Parku Żywiołów Arbudy sp. z o.o.  z siedzibą w Budach.
3. Osobą odpowiedzialną za organizację Jarmarku ze strony Organizatora jest Iwona Pawelec Burczaniuk, jarmarkcudow.folkowisko@gmail.com; tel. 697 325 892.
4. Uczestnikami Jarmarku Regionalnego, zwanymi dalej Uczestnikami, są osoby, które w określonym terminie przesłały zgłoszenie chęci wzięcia udziału oraz zostały zakwalifikowane przez Organizatora.

2 – Warunki uczestnictwa
1. Aby wziąć udział w Jarmarku Uczestnik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy https://forms.gle/G8xYicQuRfnGgZSm8 i przesłać go najpóźniej do dnia 31. maja 2023.
2. Z powodu ograniczonej liczby miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz możliwość odrzucenia zgłoszenia na każdym etapie weryfikacji.
3. Dobrowolne przesłanie zdjęć, opis artystycznej działalności, podanie adresu strony internetowej/bloga/facebooka pomoże Organizatorowi w podjęciu decyzji o zakwalifikowaniu do udziału w Jarmarku.
4. O zakwalifikowaniu do udziału w Jarmarku Uczestników będziemy powiadamiać telefonicznie na bieżąco.

3 – Opłaty
1. Uczestnik, który otrzymał wiadomość o zakwalifikowaniu i podtrzymuje chęć wzięcia udziału w Jarmarku Cudów jest zobowiązany do wniesienia opłaty. Wysokość opłaty …
2. Uczestnik, który wyrazi chęć przeprowadzenia nieodpłatnych warsztatów dla gości Festiwalu Roztocze Źródła Mocy, może zostać zwolniony z całości lub części opłat. Warsztaty powinny odbywać się każdego dnia, w którym Uczestnik będzie brał udział w Jarmarku Regionalnym.
3. Informacje o tym, jakie warsztaty może przeprowadzić Uczestnik oraz warunki ich przeprowadzenia (np. dla jakiej liczby osób) należy zawrzeć w ankiecie zgłoszeniowej.
4. Decyzję o tym, czy opisane przez Uczestnika warsztaty będą mogły zostać przeprowadzone oraz o ewentualnym zwolnieniu z opłaty lub jej części podejmuje Organizator.
5. Organizator zastrzega sobie również możliwość wyznaczenia terminu, w jakim warsztaty mają zostać przeprowadzone.

 

4 – Obowiązki Uczestnika Jarmarku Regionalnego
1. Organizator zapewnia zakwalifikowanemu Uczestnikowi wyznaczony teren do zorganizowania stoiska wystawienniczego na zewnątrz budynku, jednocześnie zobowiązując go do utrzymania porządku na stoisku oraz wokół niego. Zabrania się udostępniania stoiska osobom trzecim.
2. Uczestnik zobowiązany jest do poszanowania charakteru imprezy i miejsca, poprzez nie wystawianie towarów sprzecznych ze specyfiką Organizatora, odpowiednią aranżację stoiska i akcje promocyjne. Uczestnik zobowiązuje się również do usunięcia tych elementów swej oferty, które Organizator uzna za niemożliwe do pogodzenia z charakterem Jarmarku.
3. Wszystkie elementy infrastruktury i wyposażenie niezbędne do stworzenia stoiska i ekspozycji prac (stół, krzesła, sztalugi, zadaszenie itp.) Uczestnik musi zapewnić sobie we własnym zakresie.
4. Uczestnik posiadający na swoim stoisku stanowisko z otwartym ogniem (kuchenka gazowa, grill, itp.) zobowiązany jest do posiadania gaśnicy gastronomicznej (Typu F).
5. Uczestnik zobowiązany jest do respektowania zakazu używania na terenie Festiwalu plastikowych butelek, sztućców, talerzyków, kubków, słomek, toreb oraz innych plastikowych opakowań i naczyń jednorazowych.
6. Na terenie Jarmarku Regionalnego obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, poza wyznaczonym do tego celu miejscem.
7. Montaż stoiska jest możliwy wyłącznie w dniu 9. czerwca 2023 roku w godz. 9.00 – 11.30. W razie spóźnienia Uczestnik powinien poinformować o tym niezwłocznie Organizatora. W przypadku braku zgłoszenia Organizator ma prawo do zagospodarowania miejsca wystawowego w inny sposób.
8. Uczestnik jest zobowiązany opuścić teren festiwalu oraz pole namiotowe do dnia 11. czerwca 2023 roku do godz. 16.00.
9. Ze względów bezpieczeństwa w czasie trwania Festiwalu Roztocze Źródła Mocy obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania pojazdów na terenie festiwalowym. Ewentualny krótki postój dla rozłożenia/złożenia stoiska jest możliwy jedynie w dniach 09. czerwca oraz 11. czerwca. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Jarmarku Regionalnym otrzymają możliwość zaparkowania w wyznaczonym przez Organizatora miejscu.
10. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do uprzątnięcia swojego stoiska po zakończonym Jarmarku Regionalnym.
11. Uczestnik jest zobowiązany do zgłoszenia do właściwych służb sprzedaży oraz zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych na swoim stoisku, w jego najbliższym otoczeniu oraz w miejscu przeznaczonym do konsumpcji. Przy sprzedaży alkoholu należy uzyskać zezwolenia w Urzędzie Gminy w …  na
jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
12. Osoby obsługujące punkty żywnościowe oraz stoiska, na których prowadzi się sprzedaż lub dystrybucję artykułów spożywczych muszą bezwzględnie posiadać ważną książeczką badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
13. Uczestnikom zabrania się prowadzenia na terenie Jarmarku działalności, która naruszałaby dobre obyczaje i uczucia religijne innych osób.
14. Uczestnicy zakwalifikowani na Jarmark zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, co potwierdzają podpisem na liście obecności Uczestników Jarmarku Regionalnego.
15. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić Organizatorowi rezygnację z uczestnictwa w wydarzeniu. Brak powiadomienia Organizatora wiąże się z możliwością odmowy uczestnictwa w kolejnej edycji Jarmarku.
16. Uczestnik wyraża zgodę na fotografowanie i filmowanie swojej osoby i stoiska oraz nieodpłatne użycie tych wizerunków w przyszłości w celu promocji imprezy.

5 – Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyniki finansowe uzyskane podczas Jarmarku.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystawiane przez Uczestnika przedmioty/produkty/usługi.
3. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, uszkodzeniem przez piorun, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i inne przyczyny losowe.

6 – Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem.

7 – Informacja o przetwarzaniu danych
Organizator przetwarza dane osobowe zawarte w zgłoszeniu, oświadczeniach, ankietach i formularzach wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Jarmarku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne, do udziału w Jarmarku.

Regulamin jest do wglądu na stronie internetowej Organizatora.